пʼятниця, 24 лютого 2017 р.

Контрольна робота з геометрії 10 клас

Контрольна робота з геометрії № 4, 10 клас

Варіант 1
Початковий та середній рівні навчальних досягнень
У завданнях 1-6 виберіть правильну відповідь.
1) Пряма ВМ перпендикулярна до площини трикутника ABC, точка Р належить стороні АС. Яке взаємне розміщення прямих ВМ і ВР?
А) Мимобіжні; Б) паралельні; В) перпендикулярні; Г) перетина­ються, але не перпендикулярні.
2) Яке взаємне розміщення прямих а і b, якщо пряма а перпенди­кулярна до площини α, а пряма b паралельна площині α?
А) Паралельні; Б) перпендикулярні; В) мимобіжні; Г) визначити неможливо.
3) У рівнобедреному трикутнику ABC A = 100°, точка D належить стороні ВС. До площини трикутника проведено перпенди­куляр АО. Який із наведених відрізків дорівнює відрізку ОС?
A) АВ; Б) АС; В) ОВ; Г) СD.
4) PA — перпендикуляр до площини паралелограма ABCD. Визначте вид паралелограма, якщо РВ     ВС.
А) Ромб; Б) прямокутник; В) квадрат.
5) Із точки А до площини α проведено похилу АВ. Знайдіть довжину проекції цієї похилої на площину α, якщо АВ = 26 см, a точка А віддалена від площини α на 10 см.
А) 16см; Б) 36см; В) 24см; Г) 18см.
6) Через точку А проведено перпендикуляр AM до площини три­кутника ABC, у якому ∟B = 90°, СА =13 см, СВ = 5 см. Знайдіть відстань від точки М до прямої ВС, якщо AM = 16 см.
А) 20 см; Б) 12 см; В) 15 см; Г) 2 см.

Достатній рівень навчальних досягнень
7) Кінці відрізка, який не перетинає площину, віддалені від неї на 3 см і 11 см. Проекція відрізка на площину дорівнює 15 см. Знайти довжину відрізка.
8) Із точки до площини проведено дві похилі, довжини яких відно­сяться як 17:10. Їх проекції дорівнюють 15 см і 6 см. Знайдіть відстань від точки до площини.

Високий рівень навчальних досягнень
9) Точка К знаходиться на відстані 4 см від кожної з вершин пра­вильного трикутника ABC, сторона якого дорівнює 6 см. Знай­діть відстань від точки К до площини ABC.


Контрольна робота з геометрії № 4, 10 клас

Варіант 2
Початковий та середній рівні навчальних досягнень
У завданнях 1-6 виберіть правильну відповідь.
1) Пряма СМ перпендикулярна до площини паралелограма ABCD. Яке взаємне розміщення прямих СМ і СА?
А) Паралельні; Б) перпендикулярні; В) перетинаються, але не пер­пендикулярні;
Г) мимобіжні.
2) Яке взаємне розміщення прямих а і b, якщо пряма а перпендикулярна до площини α і пряма перпендикулярна до площини α?
А) Перпендикулярні; Б) паралельні; В) мимобіжні; Г) визначити неможливо.
3) Точка Н належить стороні КР рівнобедреного трикутника МКР, у якому ∟M = = 90°. До площини трикутника проведено перпендикуляр ОМ. Який із наведених відрізків дорівнює відрізку OK?
А) КМ; Б) ОН; В) ОР; Г) КР.
4) МА — перпендикуляр до площини паралелограма ABCD. Визнач­те вид паралелограма, якщо точка О — середина BD і MO    BD.
А) Прямокутник; Б) ромб; В) квадрат.
5) Із точки М до площини α проведено похилу МК. Знайдіть дов­жину похилої, якщо довжина її проекції на площину α дорівнює 12 см, а точка М віддалена від площини α на 5 см.
А) 17см; Б) 7см; В) 13см; Г) √119 см.
6) Із вершини А рівнобедреного трикутника ABC проведено пер­пендикуляр AM до площини трикутника. Знайдіть відстань від точки М до прямої ВС, якщо АС= АВ = = 15 см, СВ = 18 см, AM = 16 см.
А) 20 см; Б) 15 см; В) 18 см; Г) 2 см.

Достатній рівень навчальних досягнень
7) Кінці відрізка, який не перетинає площину, віддалені від неї на 3 см і 8 см. Проекція відрізка на площину дорівнює 12 см. Знайти довжину відрізка.
8) Із точки до площини проведено дві похилі, довжини яких відно­сяться як 3:4. їх проекції дорівнюють 9 см і 16 см. Знайдіть відстань від точки до площини.

Високий рівень навчальних досягнень
9) Точка М знаходиться на відстані 4 см від кожної з вершин пра­вильного трикутника ABC. Знайдіть довжину сторони трикут­ника, якщо точка М віддалена від площини ABC на 2 см.